back to top

Privacy Policy

GDPR – Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens:

Sedert 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten bepaalt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook het feit dat u ons via een contactformulier hebt gecontacteerd, of de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten. Wat we met uw persoonsgegevens doen is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

Rechtsgronden:

Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet rechtmatig zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (voor direct marketing), uw toestemming (voor newsletters, contactformulieren e.d.), de precontractuele fase (zoals de offerte) of de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van de nazorg van deze overeenkomst.

Welke van uw persoonsgegevens bewaren we:

We bewaren enkel de volgende soorten persoonsgegevens: de persoonsgegevens die u ons zelf geeft, de persoonsgegevens die in het kader van onze (contractuele of pre-contractuele) relatie nuttig of nodig zijn, en eventueel resultaten van marketingcampagnes. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Identificatie en contactgegevens: Waarondernaam en voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.

Precontractuele en contractuele gegevens: Alle gegevens nodig om een offerte te kunnen opstellen, alle gegevens nodig om een contract te kunnen opstellen en uitvoeren, daarin inbegrepen alle boekhoudkundige gegevens, plannen en schema’s, met inbegrip van foto’s of video’s die de realisatie kunnen illustreren; alle bijkomende informatie die u hebt gegeven of die wij hebben genoteerd en die nuttig of nodig is om uw wensen of noden of uw specifieke situatie te kennen en ernaar te handelen.

Registratie, certificaten, attesten, premies, tegemoetkomingen e.d.: Vertrouwt u ons bepaalde administratie toe met betrekking tot de registratie, het bekomen van de nodige certificatie of attesten, het bekomen van premies of andere tegemoetkomingen voor of van uw realisatie, dan kan het nodig zijn dat we hiertoe bijkomende informatie nodig hebben, waaronder bijvoorbeeld uw rijksregisternummer.

Contactformulier: Contacteert u ons via een contactformulier, dan geeft u ons de toestemming uw contactgegevens te bewaren om u te contacteren en dit contact op te volgen.

Beveiliging:

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Bewaartermijnen:

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig in het kader van een bezoeker-, prospect- of klantrelatie.

Doorgifte aan derden:

We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Volgens de wettelijke, reglementaire of professionele vereisten kunnen alle gegevens, inclusief persoonsgegevens,  worden gedeeld met andere firma’s teneinde een continue dienstverlening te waarborgen.

Sociale media en andere derden:

Wij hebben geen invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website, en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

Direct marketing:

Onder “Direct Marketing” wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door ons hiertoe te contacteren.

Uw rechten:

Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens, het recht foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren, uw gegevens te laten wissen (voor zover dit in het kader van de bestaande relatie mogelijk is), de verwerking van uw gegevens te beperken, en bezwaar te formuleren tegen bepaalde verwerkingen. Noteer dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ten slotte ook te allen tijde het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Contact:

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren via de contactgegevens op de website of deze link.

Wijzigingen aan dit privacybeleid:

We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.

 

Disclaimer:

Algemeen: Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden en hebt u kennisgenomen van en stemt u in met het Privacy Beleid en de Cookie Policy. Deze site is beveiligd met reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Terms of Service. Lees deze aandachtig.

Verantwoordelijke uitgever: De verantwoordelijke uitgever van deze website is dot. Interior BV. Contactgegevens zijn terug te vinden op de website of deze link.

Aansprakelijkheid: Deze website is bedoeld om u informatie te geven en bevat geen bindende voorstellen van onzentwege. Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke uitgever. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom: Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na, welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht: Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze website.

Cookie Policy:

Wat zijn cookies: Cookies zijn stukjes tekst die door een website op uw toestel worden geplaatst en die beschikbaar zijn om achteraf opnieuw kunnen worden gelezen en gebruikt.

Hoe worden cookies op uw toestel geplaatst: Cookies worden op uw toestel geplaatst door de website zelf of door derde partijen die via een stukje code, door hun aangeleverd, aanwezig zijn op de website.

Wilt uw geen cookies op uw toestel: Het kan zijn dat u op uw toestel geen cookies wenst. U kan dit op uw browser instellen. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie voor uw browser kan u terecht op de volgende pagina’s: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari. Cookies zijn nuttig voor u en voor ons en vóór u beslist cookies te weigeren kan het nuttig zijn verder te lezen.

Cookies kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. We hebben gekozen voor de volgende overzichtelijke onderverdeling:

  • Noodzakelijke cookies: (soms ook technische cookies genoemd): deze cookies zijn noodzakelijk om een website goed te doen functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet goed functioneert, of dat bepaalde functionaliteit niet toegankelijk is.
  • Functionele cookies: dergelijke cookies worden gebruikt om uw voorkeuren bij te houden.
  • Analytische cookies: met dergelijke cookies analyseren derde partijen (zoals WebTrends of Google Analytics) hoe een website wordt bezocht, welke layout het meest aanspreekt en dergelijke. De website gebruikt dit om haar website te optimaliseren naar haar gebruikers.
  • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt door derde partijen (zoals DoubleClick of Google Ads) om in het kader van marketing campagnes, bezochte websites of geconsulteerde producten te promoten bij het surfen naar andere, niet-gerelateerde websites.
  • Andere cookies van derden (waaronder social media): Websites kunnen inhoud van derde partijen bevatten (zoals video’s of “likes”). Deze derde partijen beheren volgens hun eigen privacy- en cookiebeleid hun cookies op uw toestel. Wij komen hierin niet tussen en kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Welke cookies gebruikt deze site: Deze website kan volgende types cookies gebruiken: strikt noodzakelijk cookies, functionele cookies, analytische cookies, marketing cookies, andere cookies van derden (waaronder social media).